Regulamin usługi Newsletter

Regulamin usługi Newsletter w Małomickim Ośrodku Kultury

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Małomicki Ośrodek Kultury z siedzibą w Małomicach (67-320), ul. Szkolna 1, (zwanym dalej: MOK).
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez MOK na podany przez Użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty kulturalnej Małomickiego Ośrodka Kultury.
 4. Usługa Newsletter jest wysyłana nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
 5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia zapewniającego połączenie z siecią Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Zamówienie usługi Newsletter może nastąpić przez stronę internetową https://mokmalomice.com.pl poprzez: – podanie adresu e-mail oraz nazwy użytkownika przez Użytkownika w formularzu Newsletter, znajdującym się na stronie internetowej.
 7. Kliknięcie w link aktywacyjny powoduje dodanie adresu poczty e-mail Użytkownika do bazy danych Newsletter.
 8. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co 14 dni.
 9. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym, poprzez kliknięcie w link, oznaczony jako link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter, znajdujący się w każdej wiadomości Newsletter wysyłanej Użytkownikowi przez MOK lub wysłanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy: mok@mokmalomice.com.pl.
 10. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter należy składać na adres mailowy mok@mokmalomice.com.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Małomickiego Ośrodka Kultury.
 11. W reklamacji zaleca się wskazać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, MOK zwróci się z prośbą o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 12. MOK rozpatrzy reklamację niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Korzystanie z Newslettera oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie zgodnie z przepisami prawa, Regulaminu Usługi Newsletter oraz dobrymi obyczajami. Wykorzystanie Newslettera w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym bez zgody MOK jest niedozwolone.
 14. Każda wiadomość zawierająca Newsletter stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).
 15. W ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 16. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Małomicki Ośrodek Kultury z siedzibą w Małomicach, ul. Szkolna 1.
 17. MOK powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając pismo na adres Małomicki Ośrodek Kultury z siedzibą w Małomicach, ul. Szkolna 1 z dopiskiem: ,,IOD’‘ lub pisząc na adres e-mail: mok@mokmalomice.com.pl
 18. MOK przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz art. 6 ust 1 list. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679, zwanego dalej RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów), w celu przesyłania informacji drogą elektroniczną.
 19. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że świadczenie Usługi może być niemożliwe.
 20. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 21. Użytkownik ma prawo żądać od MOK dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 22. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 23. MOK nie przekazuje danych żadnym innym odbiorcom.
 24. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania, a także jeśli dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Wówczas MOK przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub dane Użytkownika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń MOK.
 25. MOK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Newsletter. O treści zmian Użytkownicy będą informowani poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej https://mokmalomice.com.pl, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 26. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przeciwnym przypadku uznaje się, że Użytkownik zgodził się na zmiany Regulaminu, które wiążą go z upływem 14-dniowego terminu.
 27. Regulamin Newsletter dostępny jest nieodpłatnie na stronie https://mokmalomice.com.pl, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 28. Regulamin wchodzi w życie 25.05.2018 r.
Print Friendly, PDF & Email