Treść strony

Deklaracja dostępności serwisu Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach

Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicachwww.MokMalomice.com.pl.

 • Data publikacji strony: 30.05.2020

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.05.2020


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– brak napisów rozszerzonych w nagraniach,
– brak audiodeskrypcji lub alternatywy dla mediów (nagranie),
– brak audiodeskrypcji (nagranie),
– struktura nagłówkowa stron posiada błędy,
– występują błędy kodu HTML i CSS.
Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 30.05.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Starzyk,

 • E-mail: sekretariat@mokmalomice.com.pl

 • Telefon: 501 318 537

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach, ul. Szkolna 1, 67-320 Małomice

Do budynku prowadzą trzy wejścia znajdujące się na poziomie 0. Dla gości przeznaczone ją dwa wejścia główne od strony ul. Szkolnej. Szerokość odpowiada wózkom inwalidzkim do wejść podprowadzony jest podjazd.

Recepcja znajduje lewej stronie od wejścia głównego na początku korytarza. Korytarz pozwala przejechać osobie na wózku inwalidzkim.

Dla osób na wózkach dostępny są korytarz i pomieszczenia na parterze w tym toalety. W budynku nie ma windy. Wszystkie pomieszczenia umieszczone na parterze budynku są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Aplikacja mobilna

 

Aplikacja mobilna Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach MOK on- line jest darmowa i dostępna dla wszystkich użytkowników posiadających urządzenia mobilne z systemem Android połączone z Internetem. 

 

Korzystanie z aplikacji MOK on-line:
– Aplikację można zainstalować na telefonach komórkowych i tabletach za pośrednictwem Google Play
– Pobranie aplikacji wymaga uzyskania indywidualnego dostępu do Google Play Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach nie ponosi jakiejkolwiek  odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store.


Aplikacja MOK on-line:
– nie wymaga podawania danych osobowych,
– nie przechowuje żadnych informacji, umożliwiających identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji,

– może korzystać z systemów analitycznych Firebase Analytics oraz Firebase Messaging, dostarczanych przez firmę Google (systemy nie umożliwiają Małomickiemu Ośrodkowi Kultury w Małomicach identyfikacji poszczególnych użytkowników). 

 

Dzięki systemom analitycznym MOK Małomice na podstawie anonimowych danych może dowiedzieć się:
– ilu użytkowników ma aplikacja,
– w jaki sposób korzystają oni z aplikacji,
– jakie jest ich przybliżone położenie geograficzne
– jakie są dane techniczne urządzeń na których jest zainstalowana aplikacja.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:https://firebase.google.com/policies/analytics

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowanie na tej podstronie.