Treść strony

Statut MOK

UCHWAŁA NR XLV/220/2014RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH

 

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie nadania statutu Małomickiemu Ośrodkowi Kultury w Małomicach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r. poz. 406 )

§ 1. Rada Miejska w Małomicach uchwala: statut Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach, w brzmieniu jak niżej :

Statut Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach


 

I. Postanowienia ogólne


§ 1. Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach, zwany dalej „ Ośrodkiem”, jest samorządową

instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

4) niniejszego statutu.

 

§ 2. 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Małomice, która zapewnia warunki działalności i rozwoju.

2. Bezpośredni nadzór bieżący nad Ośrodkiem w zakresie określonymi przepisami, sprawuje Burmistrz Małomic.

 

§ 3. Ośrodek wpisany został dnia 25 lutego 2005 r. do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Małomice pod numerem 1 i posiada osobowość prawną.

 

§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest nieruchomość zbudowana przy ul. Szkolnej nr 1 w Małomicach, a obszarem jej działania Gmina Małomice.

2. Ośrodek może przyjmować funkcje regionalne określone odrębnie w umowach lub porozumieniach.

3. Ośrodek używa pieczęci prostokątnej podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem telefonu oraz Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem identyfikacyjnym REGON

4. Ośrodek może posiadać znak graficzny (logo).

 


II. Cele i przedmiot działania.

 

§ 5. Ośrodek prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania Kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

 

§ 6. Do zadań Ośrodka należy:

1) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej, 2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 3) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych, 4) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych oraz intelektualnych mieszkańców, 5) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji, 6) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Małomice, 7) popularyzowanie i promowanie nowatorskich i wartościowych zjawisk społecznego ruchu kulturalnego.

 

§ 7. Ośrodek może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczeństwa i instytucji działających na terenie jego działania.

 

§ 8. 1.Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczone są na realizacje celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności. 2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez: 1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych, 2) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych. 3) wynajem pomieszczeń i wyposażenia. 3. Działalność gospodarcza Ośrodka nie może kolidować z realizacją działań statutowych.

 


III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

 

§ 9. 1. Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Małomic.

3. Dyrektora w hierarchii służby bibliotecznej awansuje Burmistrz Małomic.

4. W przypadku nieobecności dyrektora pracą Ośrodka kieruje pracownik posiadający odpowiednie pełnomocnictwo, odnotowane w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Małomice, a w przypadku jego nieobecności – wyznaczony pracownik.

 

§ 10. 1. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Ośrodka, określając pisemnie zakres pełnomocnictwa.

2. Dla celów związanych z realizacją zadań statutowych Ośrodka, dyrektor może zawierać umowy cywilnoprawne.

3. Pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi zatrudnia i zwalnia dyrektor Ośrodka.

4. Dyrektor może zatrudnić, w miarę potrzeb innych specjalistów do wykonywania przyjętych zadań.

 

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, zawarte w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 12. Dyrektor Ośrodka, rozstrzygając sprawy pracownicze, kieruje sie przepisami w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.

 


IV. Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka

 

§ 14. Ośrodek samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym majątkiem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania dla realizacji celów statutowych.

 

§. 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Rachunkowość Ośrodka jest prowadzona na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

4. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jej zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor.

5. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa dyrektor Ośrodka przy kontrasygnacie głównego księgowego.

 

§ 16. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowych, wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 

§ 17. Wysokość rocznej dotacji dla Ośrodka ustala Rada Miejska w Małomicach na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez dyrektora.

 

§. 18. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

 

§ 19. Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Burmistrz Małomic.

 

§ 20. 1. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

2. Przychodami Ośrodka są:

1) dotacje organizatora: podmiotowa – na finansowanie bieżącej działalności statutowej, utrzymanie i remont obiektów; celowa – na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; na realizację wskazanych zadań i programów;

2) Ośrodek może przyjmować dotacje z budżetu państwa;

3) Przychody z działalności, w tym: ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu składników majątkowych;

4) Środki pozyskane lub otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

3. Przychody środków są przeznaczone na działalność statutową Ośrodka.

 


V. Postanowienia końcowe

 

§ 21. Zmiany w statucie mogą być dokonywane przez organizatora w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§ 22. Traci moc uchwała Nr XXIV/137/04 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządową instytucję Kultury – Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania Statutu, uchwała Nr XLII/285/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządowa instytucje Kultury – Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania Statutu oraz uchwała Nr L/325/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządowa instytucje Kultury – Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania Statutu.

 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

Uzasadnienie

 

Organizatorzy instytucji kultury w związku z nowelizacją ustawy z dnia 25 październik a 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r., poz. 406) oraz nowelizacji ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) powinni dostosować statuty do wymogów określonych przepisów prawa.`