Treść artykułu

Gmina Małomice w obiektywie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „GMINA MAŁOMICE W OBIEKTYWIE”
REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU KULTURA W SIECI FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Małomicki Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1 67-320 Małomice.

2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej: mokmalomice.com.pl, należącej do Organizatora, promowany przy użyciu portalu: facebook.com/malomickiosrodekkultury

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Małomice. Grupa wiekowa od 6 lat do 106 lat. 3. Celem konkursu jest:

a) popularyzacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego oraz kreatywnego spędzania czasu

b) promowanie walorów historyczno-przyrodniczych gminy Małomice

c) upowszechnianie informacji o dziedzictwie kulturowym gminy Małomice

d) rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród uczestników i odbiorców konkursu

e) zainteresowanie mieszkańców gminy Małomice obiektami zabytkowymi i przyrodą okolicy

f) promocja Gminy Małomice

4. Tematem konkursu jest „Gmina Małomice w obiektywie”: ujęcie przyrody, obiektów, panoramy, perspektywy, specyfiki gminy.

5. Uczestnik konkursu powinien być autorem pracy dotyczącej tematyki konkursu.

6. Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację zdjęcia lub albumu konkursowej oraz swojego wizerunku na portalu Facebook na tablicy Małomickiego Ośrodka Kultury oraz na stronie mokmalomice.com.pl

 

§ 2. Czas trwania konkursu

1. Fotografie lub album fotograficzny, należy przesłać drogą elektroniczną od 15.06.2020 r. do 2020r. do 26.06 2020.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie należy do 26.06.2020r. do godziny 23.59 przesłać drogą elektroniczną fotografię lub album fotograficzny. Format dowolny.

2. Fotografie należy przesłać na adres: sekretariat@mokmalomice.com.pl, w temacie wiadomości wpisując: KONKURS FOTOGRAFICZNY. W treści e-mail należy podać: imię i nazwisko, tytuł albumu/fotografii, tel. kontaktowy

3. Jedna osoba może wziąć tylko raz udział w konkursie.

4. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik konkursu podpisuje załączniki dołączone do niniejszego regulaminu.

 

§ 4. Nagrody

1. Nagrody zdobędą uczestnicy, którzy spełnią warunki z punktu § 3.

2. Zwycięzcy konkursu nie maja prawa ubiegania się o gotówkę wartości przyznanej nagrody.

3. Nagroda przyznawane są za zajęcie I-III miejsca. Dodatkowo przyznane będą upominki za tzn. wyróżnienia oraz każdy Uczestnik konkursu otrzyma Dyplom uczestnictwa w Konkursie

3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody i sposobie odebrania nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mailowy laureata lub przez kontakt telefoniczny. Dotyczy to również innych Uczestników Konkursu odbierających Dyplom lub wyróżnienie.

4. Informacja zostanie przekazana do 30 czerwca 2020 r.

5. Nagrody zostaną przekazane do 10.07.2020 r.

 

§ 5. Komisja

1. Organizator powołuje Komisję Konkursu, zwane dalej „Komisją”.

2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji.

3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.

3. Wszelkie informacje o uczestnikach konkursu pozyskane przez Organizatora konkursu w trakcie jego trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania zwycięzców o wygranej. Po zakończeniu konkursu dane dotyczące uczestników zostaną usunięte.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

5. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

6. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

7.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz.
UE L Nr 119, s. 1 przez Organizatora konkursu fotograficznego „Gmina Małomice w obiektywie” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia- w celach promocyjnych i marketingowych.

8. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, co wiąże się z jego akceptacją.

9. Regulamin do wglądu w Małomickim Ośrodku Kultury, przy ul. Szkolnej 1.

Załączniki