Treść artykułu

Kartka świąteczna dla seniora

REGULAMIN KONKURSU „Kartka świąteczna dla seniora”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Małomicki Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1 67-320 Małomice.

         2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej:

          mokmalomice.com.pl oraz przy użyciu portalu FB Małomickiego Ośrodka Kultury

         3. Konkurs adresowany jest do osób zamieszkujących gminę Małomice.

        4. Celem konkursu jest:

 1. a) rozwijanie wrażliwości estetycznej
 2. b) rozwijanie wyobraźni oraz aktywności twórczej dziecka
 3. c) popularyzacja tradycji świątecznej
 4. d) rozwijanie empatii
 5. e) wsparcie osób starszych
 6. Tematem konkursu jest wykonanie kartki świątecznej z życzeniami dla seniora. Techniką dowolną w formacie maksymalnie – A5.
 7. Uczestnik konkursu może wykonać więcej niż jedną kartkę.

  § 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

      1.Kartkę dla seniora należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora pracy, podać nr telefonu (w przypadku osób niepełnoletnich        -rodzica/opiekuna prawnego) i  wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu Małomickiego Ośrodka Kultury do 15.12. 2020r.

§ 3. Nagrody

       1.Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I-III miejsca. Przewidywane są również upominki za wyróżnienia oraz dyplomy.

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody i sposobie odebrania nagrody przez kontakt telefoniczny. Dotyczy to również innych Uczestników Konkursu odbierających dyplom lub wyróżnienie.
 2. Nagrody zostaną przekazane do 18.12.2020 r.

  § 4. Komisja

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursu, zwane dalej „Komisją”.
  2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji.
  3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator.

        2.Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
 2. Wszelkie informacje o uczestnikach konkursu pozyskane przez Organizatora konkursu w trakcie jego trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania zwycięzców o wygranej. Po zakończeniu konkursu dane dotyczące uczestników zostaną usunięte.

         5.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady        (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 przez Organizatora konkursu „Kartka Świąteczna dla seniora” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia- w celach promocyjnych i marketingowych.

 1. Każdy Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, co wiąże się z jego akceptacją.
 2. Regulamin do wglądu w Małomickim Ośrodku Kultury, przy ul. Szkolnej 1.