Treść artykułu

SEGREGUJ Z KULTURĄ

REGULAMIN KONKURSU „SEGREGUJ Z KULTURĄ” REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU KULTURA W SIECI FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

NARODOWEGO CENTRUM KULTURY

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Małomicki Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1 67-320 Małomice.

2. Konkurs będzie promowany za pośrednictwem strony internetowej: mokmalomice.com.pl, należącej do Organizatora oraz przy użyciu portalu: https://pl-pl.facebook.com/malomickiosrodekkultury oraz poprzez jednostki/instytucje współpracujące z Małomickim Ośrodkiem Kultury

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Małomice.

4. Konkurs ma charakter informacyjno-edukacyjny z zakresu ochrony środowiska gospodarowania odpadami.

5. Celem konkursu jest:

a) edukacyjno-informacyjny- poszerzanie wiedzy na temat segregacji odpadów

b) budowanie poczucia odpowiedzialności społecznej

c) promowanie właściwych proekologicznych postaw

d) promowanie pracy zespołowej i działań w grupie

e) integrowanie społeczności lokalnej

f) rozbudzanie kreatywności mieszkańców Gminy Małomice

6. Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na portalu Facebook na tablicy Małomickiego Ośrodka Kultury oraz na stronie mokmalomice.com.pl oraz jednostek/instytucji współpracujących z Małomickim Ośrodkiem Kultury.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Konkurs skierowany jest do rodzin, które tworząc drużynę będą rywalizowały ze sobą o główną wygraną poprzez wykonywanie zadań konkursowych opracowanych przez Organizatora Konkursu: Quiz, rozgrywki sprawnościowe.

2. Każde zadanie konkursowe będzie punktowane. Wygrywa zespół, który zdobędzie najwyższą punktację.

3. W przypadku, gdy w wyniku rozliczenia punktacji Uczestników stwierdzona zostanie identyczna ilość punktów uprawniających do otrzymania nagród, wówczas o ostatecznej punktacji zdecyduje dogrywka – dodatkowe zadania wskazane przez Organizatora.

§ 3. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.09.2020 r. i trwa kończy się tego samego dnia przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu oraz zmiany jego daty ze względu na trudności organizacyjne i warunki pogodowe.

§4.Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie należy do 15.09.2020 r. do godziny 23.59 przesłać drogą elektroniczną kartę zgłoszeniową Uczestników Konkursu

na adres :sekretariat@mokmalomice.com.pl, w temacie wiadomości wpisując: KONKURS „Segreguj z kulturą” lub bezpośrednio dostarczyć do Małomickiego Ośrodka Kultury.

2. Uczestnik konkursu podpisuje załączniki dołączone do niniejszego regulaminu.

§ 4. Nagrody

1. Nagrody zdobędą uczestnicy, którzy spełnią warunki z punktu § 4 oraz zdobędą najwyższą punktację uprawniającą do zajęcia I-III miejsca.

2. Zwycięzcy konkursu nie maja prawa ubiegania się o gotówkę wartości przyznanej nagrody.

3. Nagroda przyznawane są za zajęcie I-III miejsca.

4. Informacja o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach zostanie przekazana Uczestnikom po naradzie Komisji, tego samego dnia, w którym odbył się Konkurs.

5. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom Konkursu tego samego dnia, w którym odbył się Konkurs.

§ 5. Komisja


1. Organizator powołuje Komisję Konkursu, zwane dalej „Komisją”.
2.Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. 2.Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.

4.. Wszelkie informacje o uczestnikach konkursu pozyskane przez Organizatora konkursu w trakcie jego trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania zwycięzców o wygranej. Po zakończeniu konkursu dane dotyczące uczestników zostaną usunięte.

5.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 przez Organizatora konkursu „Segreguj z kulturą” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia- w celach promocyjnych i marketingowych.

6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, co wiąże się z jego akceptacją.

7. Regulamin do wglądu w Małomickim Ośrodku Kultury, przy ul. Szkolnej 1 oraz na stronie internetowej: mokmalomice.com.pl

8. Karty zgłoszeń oraz załączniki do pobrania ze strony internetowej: mokmalomice.com.pl lub w Małomickim Ośrodku Kultury, przy ul. Szkolnej 1.

SEGREGUJ Z KULTURĄ - plakat

Załączniki