Treść artykułu

Z kaczki zrobił się zając? – fascynujący świat wierszy Jana Brzechwy

Biblioteka Publiczna w Małomicach serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Z kaczki zrobił się zając? – fascynujący świat wierszy Jana Brzechwy„.

Termin nadsyłania prac mija 28.07.2020 roku.

Niezbędne formularze można pobrać w formie papierowej w bibliotece jak również ściągnąć ze strony Facebook-owej biblioteki.

Więcej informacji na Facebook-u placówki, w Bibliotece Publicznej w Małomicach oraz pod numerem telefonu 68 376 90 58.

Konkurs Biblioteka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MAŁOMICACH ODDZIAŁ DLA DZIECI

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

Z kaczki zrobił się zając? – fascynujący świat wierszy
Jana Brzechwy”

§ 1
Cele Konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Jana Brzechwy, rozbudzenie zaintereso­wania utworami pisarza, uczczenie sto dwudziestej drugiej rocznicy urodzin poety, rozwój wyobraźni oraz umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§ 2

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Małomicach.

 2. Adres Organizatora:

Biblioteka Publiczna w Małomicach

ul. Piastowska 7

67-320 Małomice

tel. (68) 376 90 58

e-mail: biblioteka_malomice@wp.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Organizacja konkursu oraz nagrody są dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

 2. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej z terenu gminy Małomice. Uczestnicy zostaną podzieleni na 4 grupy wiekowe:

 1. 3-6 lat (przedszkolaki),

 2. 7-9 lat (uczniowie klas I-III),

 3. 10-12 lat (uczniowie klas IV-VI),

 4. 13-14 lat (uczniowie klas VII-VIII).

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi., nie przedstawianymi na innych konkursach.

 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) lub mieć postać małych form przestrzennych.

 4. Format prac dowolny.

 5. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, która będzie ilustracją, bądź pracą przestrzenną, do wybranego utworu Jana Brzechwy.

 6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w następujący sposób: użycie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach, zgoda na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

 7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

 9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

 10. Regulamin konkursu jest dostępny w bibliotece oraz na facebooku placówki: https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-Ma%C5%82omice-789240561145158/?epa =SEARCH_BOX.

 11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 4

Przebieg konkursu

 1. Konkurs będzie trwał od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

 2. Prace, powinny zostać dostarczone osobiście do biblioteki lub zostać wysłane drogą mailową w formie zdjęcia do dnia 28.07.2020 r. Do prac konkursowych należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. Prace konkursowe należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, podać wiek i klasę. Dodatkowo każda praca powinna zostać zamknięta w indywidualnej, nieoznakowanej kopercie.

 4. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę.

§ 5

Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.

 2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

 • zgodność z tematem,

 • jakość wykonania,

 • pomysłowość,

 • oryginalność,

 • samodzielność wykonania.

 1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 6

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie facebookowej Biblioteki Publicznej w Małomicach.

 2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach Konkursu w terminie do 31 lipca 2020 r.

 3. Od sierpnia 2020 r. prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w bibliotece.

§ 7

Nagrody główne i dodatkowe

 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe) w każdej z czterech kategorii wiekowych.

 2. Organizator przyzna także, obok nagród wymienionych w § 6 ust. 1, dwanaście wyróżnień (po trzy w każdej kategorii wiekowej).

 3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.