RODO

W MAŁOMICKIM OŚRODKU KULTURY W MAŁOMICACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE ZGODNIE Z RODO 

CO OZNACZA SKRÓT RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

OD KIEDY RODO JEST STOSOWANE W MOK

Od 25 maja 2018 r.

JAKI JEST CEL WPROWADZENIA RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach, ul. Szkolna 1, 67-320 Małomice, tel.: 501 318 537

KIM JEST INSPEKTOR DANYCH W MOK I JAK SIĘ Z NIM KONTAKTOWAĆ

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mokmalomice.com.pl

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby:

 • dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa
 • wysyłać do Ciebie za Twoją zgodą newsletter i inne materiały informacyjne
 • wykonać zadania realizowane przez MOK w interesie publicznym
 • podpisać i realizować umowę, której jesteś stroną.

NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPISÓW PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  gdy, wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MOK;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez MOK w interesie publicznym.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W konkretnych przypadkach określonych w RODO masz prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mokmalomice.com.pl

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko, PESEL).

GDZIE MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ, JEŚLI UZNASZ, ŻE TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MOK danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Obowiązek informacyjny (korespondencja)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach informuje: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach, ul. Szkolna 1, 67-320 Małomice, tel.: 501 318 537;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małomickim Ośrodku Kultury w Małomicach możliwy jest pod adresem email: sekretariat@mokmalomice.com.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8.  W przypadku:
 • nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł informacji;
 • odpowiedzi na Pańską korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na skutek Pańskiego zapytania bądź wniosku.